Ruimtelijke Ordening

OKW Woerden

ONDERZOEK STEC GROEP Via de OKW mail is melding gemaakt van het bedrijfsruimte- onderzoek dat het bedrijf STEC momenteel uitvoert.  Dit onderzoek is in het Economisch Actieplan van de gemeente Woerden toegezegd en OKW heeft hier actief een bijdrage aan geleverd.  Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat vóór 2030 extra […]

Onderzoek naar bedrijfsruimte gemeente Woerden voor nu én de toekomst – vul nu de online enquête in!

OKW Woerden

OKW en gemeente Woerden vinden het belangrijk te weten welke ontwikkelruimte bij onze bedrijven nodig is om te kunnen groeien, te innoveren en te verduurzamen. We constateren dat er een tekort is aan ontwikkelruimte op bedrijventerreinen in de gemeente Woerden. Daarom willen we door een enquête zicht krijgen op uw eisen en wensen voor te […]

Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de […]

Informatiebijeenkomst uitbreiding bedrijfsterrein Burgemeester van Zwietenweg

De Gemeente Woerden heeft in 2021 definitief twee locaties aangewezen om extra bedrijfsruimte te realiseren voor lokale bedrijven die groeien en op hun huidige locatie niet kunnen uitbreiden. De Burgemeester van Zwietenweg is een van deze locaties. Deze zgn. schuifruimte moet ervoor zorgen dat Woerdense bedrijven kunnen groeien en de vrijkomende ruimte weer gebruikt kan […]

Regionale bestuurders in gesprek met ondernemers!

Maandag 28 maart was gedeputeerde Robert Strijk aanwezig bij een werkbezoek aan de regio Utrecht West. Het evenement werd georganiseerd bij de TechnoHUB in Woerden, door Platform Bedrijven Utrecht West die lokale en provinciale bestuurders met de ondernemers samenbracht. Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland die vooral sterk is in […]

Gemeenteraadsverkiezingen – OKW Ondernemersdebat

Op 9 maart jl. hield OKW, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het OKW Ondernemersdebat bij Buitenplaats Kameryck. Alle 11 deelnemende partijen waren tijdens het debat vertegenwoordigd. Aan de hand van vijf politieke onderwerpen die voor de Woerdense ondernemers relevant zijn, werd stelling ingenomen en gediscussieerd. In het kader van het onderwerp Arbeidsmarkt bracht horecaondernemer Mark […]

Behoeftepeiling bedrijfsruimte

OKW staat voor een professioneel zakelijk netwerk, kennisoverdracht en belangenbehartiging. Om onze activiteiten zoveel mogelijk op uw wensen te kunnen laten aansluiten hebben we in onze nieuwe website de mogelijkheid tot het inzetten van polls opgenomen. Wij zullen u af en toe vragen kort uw mening te geven over diverse onderwerpen. U kunt hier, wanneer […]

Herstructurering & Ruimte voor bedrijven

Op het gebied van ruimte speelt er veel binnen Woerden. Of het nu om bedrijfsruimte of woonruimte gaat, de nood is hoog! Als OKW onderhouden wij binnen de commissie Ruimtelijke Ordening van Ondernemend Woerden op diverse niveaus contacten met gemeente en provincie om de belangen van u als ondernemer te behartigen. Hierbij een update over […]

Flinke inhaalslag in overspannen huizenmarkt

Het is een nationaal probleem: starters maken weinig kans op de woningmarkt. Ook in Woerden speelt deze problematiek en OKW maakt zich sterk om daar verandering in te brengen. Maar er is goed nieuws: drie Woerdense nieuwbouwprojecten zorgen op korte termijn voor verlichting. Alleen volgend jaar al worden bijna 300 ‘goedkope’ woningen gebouwd binnen de […]

PERSBERICHT – Woerdens college van B&W maakt voorkeurslocaties schuifruimte bekend

Ruimte om te ondernemen! Een belangrijk speerpunt waar OKW al jarenlang lokaal en regionaal voor strijdt! Sinds maart 2019 heeft gemeente Woerden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van schuifruimte in onze gemeente. Het doel is om lokale ondernemers toekomstperspectief te bieden met ruimte op nieuwe bedrijventerreinen en daarmee werkgelegenheid voor Woerden te behouden. Inmiddels is […]