Verzoek tot lidmaatschap

Ondernemers, die in of nabij Woerden in de handels-, industriële of dienstverlenende sector hun bedrijf of beroep uitoefenen, kunnen zich bij het secretariaat aanmelden als kandidaat-lid door middel van het aanmeldingsformulier. Ook ondernemers woonachtig in Woerden die hun bedrijf elders uitoefenen maar een sterke binding met Woerden hebben en een bijdrage verwachten te kunnen leveren aan de OKW kunnen zich als kandidaat-lid aanmelden.

OKW vormt een professioneel zakelijk netwerk waarbinnen de leden van elkaar leren, kennis overdragen en waar de gelegenheid wordt geboden om op informele wijze in contact te komen met andere ondernemers. OKW bestaat bijna 70 jaar en vormt een hechte club. Zowel lokaal als regionaal onderhoudt OKW contacten met de overheid om te de belangen van de ondernemers te behartigen en de leden te kunnen voorzien van informatie op belangrijke gebieden zoals ondernemersklimaat, bedrijfsruimte, bereikbaarheid en de aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt.

Voordracht nieuwe leden

Nieuwe leden worden ter beoordeling voorgedragen aan het ledenbestand. Zij hebben formeel 14 dagen de tijd eventuele bezwaren tegen de toetreding kenbaar te maken. Beoordeling hiervan vindt door het bestuur plaats.

Indien er geen bezwaren zijn volgt na 14 dagen toevoegen aan het ledenbestand. Het lidmaatschap bedraagt € 500,00 per jaar. U kunt op elk gewenst moment lid worden van de OKW. De contributie wordt naar rato berekend.

Bewuste keuze lidmaatschap

Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leden een bewuste keuze maken voor het OKW lidmaatschap. Daarom wordt kandidaat leden de mogelijkheid geboden kennis te maken met OKW tijdens een van de bijeenkomsten en vragen wij hen een heldere motivatie aan te leveren op basis waarvan het bestuur eventueel contact opneemt om nader af te stemmen.

Het MKB vormt de belangrijkste doelgroep maar ook andere ondernemers zoals ZZP-ers kunnen zich als kandidaat lid melden. Aanvragen voor een lidmaatschap voor deze categorie ondernemers worden beoordeeld door het bestuur. Hierbij hanteren wij de volgende criteria:

  • De omzet van de ZZP-er wordt hoofdzakelijk (70% of meer) gegenereerd uit de zakelijke (B2B)markt. 
  • Branche
  • Ervaring / achtergrond 
  • Maatschappelijke betrokkenheid 
Aanmelden OKW lidmaatschap
Motivatie aanmelding
Graag ontvangen wij een toelichting op uw overweging om lid te willen worden van OKW en welke toegevoegde waarde het kandidaat lid voor OKW kan leveren ten aanzien van netwerk / kennisbijeenkomsten / belangenbehartiging.
Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld samen met een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel te uploaden.