Economisch Actie Plan – EAP Gemeente Woerden 2022 – 2026

OKW werkt in overleg met de Woerdense collega-ondernemersverenigingen nauw samen met de gemeente Woerden. Bij het aantreden van het nieuwe college liep het huidig Econmisch Actie Plan (EAP) 2019-2022 af. Het college heeft in haar bestuursakkoord opgenomen; Samen met de Woerdense ondernemersverenigingen vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan.  In dit plan laat de gemeente zien wat zij ambieert voor de lokale economie en haar ondernemers; waar het college zich voor gaat inzetten.

Elke collegeperiode worden er werkafspraken gemaakt tussen College van B&W en de Woerdense ondernemersverenigingen  Deze afspraken worden vastgelegd in het Economisch Actieplan (EAP) en richten zich op de actieve samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de lokale economie te versterken. De samenwerking voor dit Economisch Actieplan is georganiseerd binnen werkgroepen rond de thema’s:

1. Ruimtelijke Ordening – Opgave werklocaties: herstructurering – schuifruimte
2. Verkeer – bereikbaarheid werklocaties, mobiliteit, brug Woerden West etc.
3. Vitale arbeidsmarkt – aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, TechnoHUB, etc.
4. Duurzaamheid – circulaire economie, organisatiegraad bedrijventerreinen, toekomstbestendigheid werklocaties (energie, zorgvuldig ruimtegebruik etc.)

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het nieuwe EAP voor de periode 2022 – 2026. Het OKW bestuur heeft hiervoor samen met Ondernemend Woerden een eerste reactie gegeven op het concept. Het is positief te bemerken dat veel onderwerpen uit het huidig EAP en punten uit de in 2017 door Ondernemend Woerden gemaakte Ondernemend-Woerden-Ondernemersvisie 2030 en de Update Ondernemersvisie-Woerden-2030-juli 2021 _4 daarin voorkomen.  Naar verwachting is het nieuwe EAP in Q1-2023 gereed.