STATUTEN

NAAM
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Ondernemerskring Woerden.

ZETEL, DUUR
Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Woerden.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 3

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven binnen de gemeenschap Woerden en omgeving, zulks in de ruimste zin des woords.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het beleggen van bijeenkomsten van de leden, waar onder meer locale aangelegenheden met betrekking tot gemeentelijke uitbouw, leefklimaat en sociale aangelegenheden, alsmede sociaal- economische onderwerpen en bedrijfseconomische en fiscale vraagstukken aan de orde kunnen komen, het houden van voordrachten betreffende de voorgaande onderwerpen en het houden van excursies;
b. het onderhouden van betrekkingen van de vereniging met de verschillende overheden en hun organen, alsmede met de pers;
c. het afvaardigen van vertegenwoordigers van de vereniging naar andere organisaties.

WIE ZIJN DE LEDEN?
Artikel 4

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen en rechtspersonen, die in of nabij Woerden in de handels-, industriële of dienstverlenende sector hun bedrijf of beroep uitoefenen. In bijzondere gevallen kunnen anderen als lid tot de vereniging worden toegelaten.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

TOELATING LEDEN
Artikel 5

Het verzoek om als lid van de vereniging te worden toegelaten wordt aan het bestuur gedaan. Zo spoedig mogelijk nadien meldt het bestuur het verzoek schriftelijk aan de leden. Bezwaren tegen toelating kunnen schriftelijk binnen veertien dagen na verzending van de voormelde schriftelijk mededeling worden ingediend bij het bestuur. Vervolgens beslist het bestuur met inachtneming van de eventueel ingediende bezwaren.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt:
a. (bij natuurlijke personen) door de dood van het lid en (bij personenvennootschappen en rechtspersonen) door ontbinding;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan tegen de opzegging bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid (voorlopig) geschorst. De algemene vergadering kan, nadat een lid in beroep is gegaan tegen de opzegging door de vereniging, slechts tot opzegging besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Ontzetting uit het lidmaatschap of schorsing voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden kunnen alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting of schorsing geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid (voorlopig) geschorst. De algemene vergadering kan, nadat een lid in beroep is gegaan tegen de ontzetting of schorsing, slechts tot ontzetting of schorsing besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN, HOOFDELIJKE OMSLAGEN
Artikel 7

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, indien die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
De algemene ledenvergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de leden.

BESTUUR
Artikel 8

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van drie of meer personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden of uit de vertegenwoordigers van de leden-rechtspersonen.
De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als drie leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping door de vergadering meegedeeld. Een voordracht van drie of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING
Artikel 9

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, De aftredende is terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een persoon kan niet langer dan negen jaar achtereen bestuurslid zijn. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een persoon na gemelde periode van negen jaar de bestuursfunctie nog drie jaar blijft vervullen.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. door overlijden.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
ARTIKEL 10

Drie bestuursleden worden in functie gekozen, namelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Eventueel wijst het bestuur een vice-voorzitter aan, die tevens als vervanger van de voorzitter fungeert. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen omtrent de besluitvorming van het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
I.
Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
b. geven van registergoederen; het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
d. gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen llijden;
f. het sluiten, beëindigen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur kan daarnaast volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op de in artikel 13 lid 3 bedoelde algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke termijn kenbaar kunnen worden gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd of op een andere door het bestuur nader te bepalen plaats.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.de benoeming van de in artikel 12 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kan/kunnen de verzoeker(s) zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- of weekblad. De verzoeker(s) kan/kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.
Jaarlijks zullen ten minste vier contactbijeenkomsten worden gehouden.
De contact-bijeenkomsten kenmerken zich doordat voor deze bijeenkomsten geen agenda wordt vastgesteld.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 15

De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 13 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging, tot fusie of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17

De algemene vergaderingen en contactbijeenkomsten worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping voor een algemene vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

FUSIE EN STATUTENWIJZIGING
Artikel 18

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op verzoek van een lid, aan het betreffende lid toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
Een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt genomen door een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een voorstel tot fusie zal worden behandeld. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 5 van dit artikel is zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING
Artikel 19

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 5 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet/doen van de beëindiging opgave aan het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 20

De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
BEKENDHEIDSCLAUSULE
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE
In minuut is verleden te Woerden op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(w.g.:) H. Moesbergen, G.H.A. Warning, notaris.