Doelstellingen OKW

Onze doelstellingen zijn het voorzien in een breed & professioneel zakelijk netwerk, het faciliteren en stimuleren van kennisdeling voor en door onze leden en het behartigen van de belangen van ondernemers op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ons motto is “SAMEN ONDERNEEM JE MEER!”

Een professioneel zakelijk netwerk

OKW stimuleert ondernemerschap en streeft naar grote lokale saamhorigheid, participatie en betrokkenheid van haar leden. OKW voorziet in een uitgebreid en gevarieerd jaarprogramma met activiteiten die onze leden in de gelegenheid stellen op informele wijze in contact te komen met collega-ondernemers.  Het ‘elkaar kennen en gunnen’ zijn onlosmakelijk met ondernemen in Woerden verbonden. 

Kennisoverdracht

OKW informeert haar leden over actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van ondernemen en ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau dit doen we door het delen van informatie op onze website en LinkedIn pagina en het inzetten van interessante sprekers van een kwalitatief hoog niveau bij onze bijeenkomsten. Wij betrekken onze leden bij het organiseren van OKWKennissessies waarin leden onderling kunnen profiteren van elkaars kennis. Ook tijdens de welbekende OKWinBedrijf, bedrijfsbezoeken staat kennisoverdracht centraal. 

Belangenbehartiging

OKW wenst een invloedrijk netwerk te zijn en zich te laten horen in overlegorganen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Hiermee wil OKW het ondernemersklimaat verbeteren, de lokale economie stimuleren en de belangen van haar leden op de volgende terreinen behartigen; onderwijs & arbeidsmarkt, woonruimte, duurzaamheid, infrastructuur en bedrijfsruimte & herstructurering.
Hiervoor wordt door het OKW bestuur samengewerkt met andere ondernemersverenigingen. Binnen Woerden doen wij dat met Ondernemend Woerden en in de Provincie Utrecht samen met het PBUW