Omgevingsvisie

Omgevingswet & Omgevingsvisie
Binnen een paar klikken weten waaraan je moet voldoen, bijvoorbeeld als je een evenement wilt organiseren. Of je hebt plannen voor een bepaalde locatie en je wilt snel en eenvoudig inzicht verkrijgen in welke wetten en verordeningen daar voor gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet maakt dit eenvoudiger. Inmiddels weten we dat deze wet niet per 1 juli 2022 ingaat maar uitgesteld is naar begin 2023. De gemeente Woerden bereidt zich voor op de komst van de wet.

De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De Omgevingsvisie beschrijft hoe we de (ruimtelijke) leefomgeving zo kunnen inrichten, dat het goed leven, wonen, werken en recreëren blijft in Woerden. Een toekomstvisie dus, met de nadruk op de periode tot 2030 en een doorkijkje naar 2040. De Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld over gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten en rivieren. Maar ook de sociale onderdelen, zoals gezondheid en veiligheid, horen hierbij. Soms zitten daar tegengestelde belangen in. Daarom wordt er gekeken naar de fysieke leefomgeving van de gemeente Woerden als geheel en worden er,  waar nodig, nu al per gebied bepaalde prioriteiten gesteld. Wat voor keuzes willen we maken voor de toekomst van de gemeente Woerden? De kaders hiervoor worden in deze visie in grote lijnen geschetst.

Participatie
Als onderdeel van dit traject heeft de gemeente een participatieproces uitgevoerd. Doelstelling van dit participatieproces is om bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden op te halen wat er speelt rondom de thema’s wonen, recreatie & landschap en mobiliteit. OKW heeft als belangrijke stakeholder, in samenwerking met Ondernemend Woerden, deelgenomen aan diverse participatiegesprekken met de gemeente Woerden. Uiteraard is de Ondernemend Woerden – Ondernemersvisie 2030 en Update Ondernemersvisie Woerden 2030 juli 2021 voor ons een belangrijke onderlegger voor de Omgevingsvisie.

Ontwerp Omgevingsvisie / Zienswijze
Onlangs heeft de gemeente Woerden haar ontwerp omgevingsvisie gepresenteerd. Met de commissie Omgevingsvisie vanuit Ondernemend Woerden, waarin vanuit het OKW bestuur Marien Groenendijk, André van der Heijden en Cees van Ramselaar vertegenwoordigd zijn, is deze ontwerp omgevingsvisie nauwkeurig tegen het licht gehouden en bekeken vanuit ondernemersperspectief. We zien een goed document waarin onderwerpen uit onze visies zijn opgenomen. Er zijn echter ook een aantal onderwerpen die wij niet of niet volledig terugzien. Daarom hebben we als Ondernemend Woerden een zienswijze ingediend waarbij wij ons richten op infrastructuur, energietransitie, woningbouw en bedrijfsruimte.