PERSBERICHT – Woerdens college van B&W maakt voorkeurslocaties schuifruimte bekend

Ruimte om te ondernemen!
Een belangrijk speerpunt waar OKW al jarenlang lokaal en regionaal voor strijdt!
Sinds maart 2019 heeft gemeente Woerden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van schuifruimte in onze gemeente. Het doel is om lokale ondernemers toekomstperspectief te bieden met ruimte op nieuwe bedrijventerreinen en daarmee werkgelegenheid voor Woerden te behouden. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft het college haar voorkeurslocaties vandaag bekend gemaakt.

PERSBERICHT
Voorstel college aan raad: schuifruimte op locaties Putkop en Van Zwietenweg

Het college wil lokale ondernemers toekomstperspectief bieden met ruimte op nieuwe bedrijventerreinen. Door nu die keus te maken kan de gemeente over enkele jaren grond aanbieden aan bedrijven die (weer) groeien. Zo kan werkgelegenheid voor de lange termijn worden behouden. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om twee locaties aan te wijzen voor schuifruimte: uitbreiding bedrijventerrein de Putkop in Harmelen en oostzijde Burgemeester Van Zwietenweg in Woerden. Binnenkort buigt de raad zich over het voorstel. Daarin wordt ook voorgesteld om af te zien van uitwerking van de andere locaties.

Woerden is al geruime tijd op zoek naar ruimte voor bedrijven die op hun eigen terrein te krap behuisd zijn maar hier niet kunnen uitbreiden. Het gaat om bedrijven die bedrijfspanden en buitenterrein nodig hebben; de leegstaande kantoren zijn hiervoor niet geschikt. De bestaande bedrijventerreinen zijn vol en sommige zijn verouderd. In totaal is er tot 2030 behoefte aan 6 tot 9 hectare schuifruimte, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Onderzoek wijst uit dat Covid19 hier op deze termijn geen verandering in zal brengen.

Sinds maart 2019 heeft de gemeente 5 locaties onderzocht op haalbaarheid. Ook een uitgebreid participatietraject maakte hier deel van uit. In november 2019 werd de tussenbalans opgemaakt. Hierop kwamen in totaal 160 reacties. De gemeente heeft deze beantwoord in een reactie-nota en op een aantal punten verwerkt in de eindrapportage.

Voorkeurslocaties

Alles afwegend krijgt Putkop Harmelen (uitbreiding met maximaal 3,2 hectare) de beste beoordeling. De locatie sluit goed aan op de omgeving, er is geen nieuwe infrastructuur nodig en er zijn geen onoplosbare milieu-knelpunten. Ook is er draagvlak voor uitbreiding van dit bedrijventerrein. Wel hebben inwoners op enkele punten zorgen geuit over het behoud van een goed woon- en leefklimaat, maar die lijken oplosbaar. Daarnaast zijn er ook zorgen geuit over de afwikkeling van het verkeer richting A12.

In Woerden heeft de oostzijde van de Van Zwietenweg (maximaal 5,7 hectare) volgens het college de beste papieren. Er zijn wel de nodige uitdagingen, maar ruimtelijk en landschappelijk gezien is de locatie redelijk goed inpasbaar. Het verkeer kan worden afgewikkeld via een nieuwe aansluiting op de Van Zwietenweg en ook is er een goede fietsverbinding mogelijk. Omwonenden hebben aangegeven moeite te hebben met het verlies van het open landschap en cultuurhistorie. Door de inpassing aan de oostzijde van de Burgemeester van Zwietenweg blijft de westzijde met de vaart, de fietsroute over het Kromwijkerpad en het karakteristieke gemaal Papekop en Diemerbroek intact.

Overige locaties

De overige drie locaties komen om diverse redenen niet in aanmerking. Cattenbroek scoort relatief goed, maar de ontsluiting naar de A12 zorgt voor meer lokaal verkeer en maakt de locatie minder aantrekkelijk voor bedrijven. De afstemming met de geplande recreatievoorzieningen vraagt de nodige aandacht. Hierdoor zien we ook dat het draagvlak in de omgeving en in de rest van Woerden een punt van zorg is. De gemeente moet bij de ontwikkeling van Cattenbroek extra investeren, de locatie kan niet budgetneutraal worden gerealiseerd.

De locaties Werklint Nieuwerbrug en Parallelweg-West sluiten niet aan op bestaande bedrijventerreinen of stedelijk gebied. Beide locaties kunnen daardoor niet rekenen op instemming van de provincie. Procedures zouden weleens erg lang kunnen gaan duren met een onzekere uitkomst. Ook zijn deze locaties door de ligging minder aantrekkelijk voor het Woerdense midden- en kleinbedrijf.

Wethouder Arjan Noorthoek (economische zaken): “De huidige economische omstandigheden zijn totaal anders dan toen we de zoektocht startten. Maar het is belangrijk dat we de komende 10 jaar onze lokale ondernemers toekomstperspectief kunnen geven om binnen de gemeente te groeien. Bedrijven bieden werkgelegenheid maar zijn ook vaak maatschappelijk zeer betrokken, bijvoorbeeld door sponsoring van evenementen. Daarom willen we ruimte bieden op nieuwe duurzame bedrijventerreinen waarbij de achterlaatlocaties her-ontwikkeld kunnen worden. Omdat deze trajecten jaren duren, moeten we nu die keus maken.”

“Bij onze zoektocht hebben we ervaren dat er geen gemakkelijke oplossing is en welke zorgen er leven bij omwonenden. Dat vinden we zelf ook lastig, daarom gaan we niet over één nacht ijs. De twee voorgestelde locaties komen duidelijk het best uit het haalbaarheidsonderzoek en we zijn blij de westzijde van de Van Zwietenweg intact te kunnen laten. Voor omwonenden van de onderzochte locaties is het belangrijk nu snel te weten waar zij aan toe zijn.”

Hoe nu verder?

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, zal daarna samen met omwonenden worden gekeken hoe de beide bedrijventerreinen het beste kunnen worden ingepast in de omgeving. Daarna zal er een bestemmingsplan worden gemaakt. Ook komen er gesprekken met grondeigenaren over de aankoop van de benodigde gronden en met ondernemersverenigingen over de uitgifte van die gronden.

 Meer weten?

De eindrapportage met de reactie-nota is te vinden op www.woerden.nl/schuifruimte en op gemeenteraad.woerden.nl onder Ingekomen stukken.