Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei

Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden heeft gemeente Woerden gewerkt aan een nieuw parkeerbeleid voor de stad. Het beleid moet bijdragen aan een toegankelijke en gastvrije gemeente en een leefbare, veilige en bereikbare stad. Een uitwerking is dat er vanaf 3 mei as. nieuwe parkeertarieven gelden in de binnenstad. Het nieuwe parkeerbeleid en de adviezen die daartoe zijn opgesteld, kunt u op woerden.nl/parkeerbeleid nalezen.

Participatie
Het mooie historische karakter van de binnenstad brengt uitdagingen met zich mee. We willen er meer kwaliteit realiseren: meer groen, meer ruimte voor trottoirs en voor kinderen om veilig te spelen. We richten ons niet alleen op het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van de binnenstad, maar ook op de wijken om het centrum heen. Bij het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid was participatie het sleutelwoord. Een werkgroep Binnenstad en een klankbordgroep Schilwijken werden ingesteld om hiertoe adviezen op te stellen.

Schilwijken
De klankbordgroep Schilwijken heeft een advies uitgebracht over de uitgangspunten van het parkeerbeleid voor de schilwijken: de wijken om de binnenstad heen. Voor de schilwijken verandert er in de praktijk nu nog niets. De uitgangspunten worden nader uitgewerkt in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. De raad heeft wel al besloten de uitwerking te starten bij het Stationsgebied en vervolgens het Bloemenkwartier.

Binnenstad
Op 3 juni 2020 zijn alle bewoners van de binnenstad middels een brief uitgenodigd voor het bijwonen van een online informatiebijeenkomst. Die vond plaats op 17 juni 2020 en is door ruim 120 mensen bijgewoond. In deze informatiebijeenkomst hebben we deelnemers opgeroepen een vragenlijst in te vullen, waarin men knelpunten en kansen kon aangeven. Tevens kon men zich opgeven voor de werkgroep Binnenstad. Deze vragenlijst is ook gedeeld op de verschillende sociale media van de gemeente. De werkgroep Binnenstad, waarin inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben deelgenomen, heeft in vier zeer intensieve avonden een advies opgesteld voor het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies is met een enkele uitzondering in volledige consensus door de werkgroep uitgebracht. Het advies is in z’n geheel overgenomen in het nieuwe parkeerbeleid voor de gemeente Woerden.

Gemeenteraad
Het concept parkeerbeleid is besproken met de vestingraad, het BIZ stadshart en alle aanwezigen bij de eerste informatieavond hebben een uitnodiging gehad voor een tweede informatieronde. Ook deze ronde werd door veel mensen bijgewoond. Uiteindelijk is het parkeerbeleid inclusief de nieuwe tarieven door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Op 18 februari 2021 heeft de gemeenteraad het parkeerbeleid inclusief tarieven vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan om een jaar na invoering een evaluatie uit te voeren. Het college heeft op 23 maart 2021 het aanwijzingsbesluit en de algemene voorwaarden voor de parkeergarage vastgesteld.

3 mei: nieuwe parkeertarieven
Voor de binnenstad is een aantal veranderingen reeds ingegaan: de tariefswijzigingen van vergunningen en abonnementen. De betreffende inwoners of gebruikers hebben hierover in maart een brief ontvangen. De veranderingen voor parkeren op straat en in de garages in de binnenstad gaan in per 3 mei 2021. De nieuwe parkeertarieven moeten eraan bijdragen dat de juiste doelgroep op de juiste parkeerplaats kan parkeren. Daarom wordt bijvoorbeeld het parkeren in bewonersgebieden voor andere parkeerders dan de bewoners en hun bezoekers ontmoedigd.

De tarieven per 3 mei 2021 zijn als volgt.
• Parkeergarage: maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 18.30 uur: € 0,20 per 6 minuten (dagkaart € 16.00). Maandag t/m donderdag tussen 18.30 en 0.00 uur: € 0,10 per 6 minuten. Vrijdag en zaterdag tussen 18.30 en 8.00 uur de volgende dag, en zondag gehele dag: nultarief.

• Betaald parkeren op straat gaat voortaan pas om 10.00 uur ‘s ochtends in. In het centrum (geel op kaartje) tussen 10.00 en 18.30 uur is het tarief € 0,25 per 6 minuten (uitgezonderd zondag). In de parkeergarage is parkeren dus goedkoper. Parkeren in de woonstraten (rood op kaartje) is tussen 10.00 en 22.00 uur uitsluitend toegestaan met een bewonersvergunning, bezoekersregeling of een dagkaart à € 20,-.

• Maximale parkeerduur: in de Rijnstraat en Nieuwstraat 30 minuten. In de overige straten in het centrum (incl. Wagenstraat) 120 minuten.
De nieuwe parkeertarieven moeten eraan bijdragen dat de juiste doelgroep op de juiste parkeerplaats kan parkeren. Daarom wordt bijvoorbeeld het parkeren in bewonersgebieden voor andere parkeerders dan de bewoners en hun bezoekers ontmoedigd.

Website
Op woerden.nl/parkeerbeleid vindt u onder meer de nieuwe tijden, zones, maximale parkeerduur en tarieven. Hier vindt u ook de veel gestelde vragen en andere relevante informatie.