Verkeersvisie 2030 / Brug over de Rijn?

Verkeersvisie 2030 / Brug over de Rijn?

Project Verkeer 

De afgelopen maanden is OKW/POVW actief geweest in een werkgroep die het College heeft geadviseerd inzake de strategische uitwerking van de Verkeersvisie. Het College heeft zo’n 90 – 95% van de adviezen overgenomen en verwerkt in hun Strategienota Verkeersvisie 2030 aan de Gemeenteraad.

Betreffende afwijkende standpunten heeft Albèrt de Goey namens OKW/POVW ingesproken bij behandeling van het stuk door de Gemeenteraad. Hierbij heeft OKW/POVW aandacht gevraagd voor:

  1. de afwijkingen tussen berekende en gemeten waarden m.b.t. geluidsoverlast en luchtkwaliteit
  2. de bereikbaarheid van Woerden West (het toevoegen van een extra onderzoek variant m.b.t. een eventuele brug over de Rijn)
  3. het handhaven of zelfs verhogen van de te hanteren parkeernorm in woonwijken.

De Strategienota van het College, de oplegnotitie van de werkgroep en de tekst van Albèrt kunt u hier lezen: https://gemeenteraad.woerden.nl/vergaderingen/Politieke-avond/2019/04-juli/20:00  onder agendapunt 2 (bij doorklikken worden de documenten zichtbaar).

Het College èn een deel van de Gemeenteraad heeft het idee opgevat om in nieuw te ontwikkelen woonwijken de huidige, naar onze mening al krappe, parkeernorm nog verder te verlagen. De motivatie is dat deze wijken, te ontwikkelen in de buurt van het station, vooral interessant moeten worden voor mensen die het openbaar vervoer omarmen. OKW vindt deze denkwijze kortzichtig en naïef. Wettelijk heeft de gemeente geen enkele tool om te sturen op de mate van autobezit. Met andere woorden, als de bewoners van een dergelijke nieuwe wijk toch auto’s bezitten of aanschaffen zal de parkeerdruk in andere wijken toenemen.

Met betrekking tot Woerden West en het aanleggen van een eventuele brug heeft de werkgroep aanbevolen een onderzoek variant toe te voegen die een toekomstige aansluiting op, of uitbreiding tot, een eventuele westelijke randweg. Tevens heeft de groep aangedrongen eerst nut en noodzaak aan te tonen alvorens een dergelijke investering te doen en de samenhang met de andere (verkeers-) ontwikkelingen te onderzoeken.

Project Brug Woerden West

Naast deelname aan de strategiegroep is Albèrt actief geweest in een adviesgroep betreffende bovengenoemde brug over de Rijn. Daar de brug geen directe koppeling heeft met de Verkeersvisie òf Strategie stellen OKW en POVW zich hierin kritisch op; het aanleggen van een brug mag onzes inziens geen doel op zich zijn. OKW stelt dat nut, noodzaak en ligging bepaald moeten worden op basis van ontwikkelingsplannen van Woerden als stad, voor de langere termijn. Met grote opgaven als de gewenste schuifruimte, nieuwe woonwijken en herontwikkeling van Middeland op de agenda, en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de verkeersstromen in het achterhoofd, vinden we het eigenlijk een onmogelijke opgave om nu keuzes te maken voor een brugvariant en -locatie.

Conform de Verkeersvisie èn de Strategie adviseren OKW en POVW derhalve om eerst een schets te maken van Woerden in 2030, na voltooiing van voornoemde projecten, en dan terug te rekenen naar de behoefte aan infrastructuur. Op deze manier voorkomt de gemeente desinvesteringen, blijft het grote plaatje in beeld en kan men werkzaamheden combineren met andere aanpassingen qua inrichting van de openbare ruimte en/of qua infrastructuur. Momenteel beraden we ons op onze positie en inzet in dit proces.

 

 X

1

Attach Id ( 18267 ) not integer for post_thumbnail 18259

1

Attach Id ( 19725 ) not integer for post_thumbnail 19658

1

Attach Id ( 19969 ) not integer for post_thumbnail 19860

1

Attach Id ( 20615 ) not integer for post_thumbnail 20344

1

Attach Id ( 21013 ) not integer for post_thumbnail 20995