Update belangenbehartiging OKW

Update belangenbehartiging OKW

Naast het voorzien in een professioneel zakelijk netwerk is het nastreven van een optimaal ondernemersklimaat in Woerden een zeer belangrijke taak van de OKW. Bestuursleden zetten zich in op diverse dossiers zoals; ruimte, bereikbaarheid, werkgelegenheid etc. etc. Hierbij geven wij u een korte update van de dossiers die op dit moment onze aandacht vragen.

Bereikbaarheid – Verkeersvisie Woerden 2030 De verkeersafwikkeling binnen en om Woerden blijft hoog op de agenda. De verkeersvisie en de behoefte aan daadkracht was dan ook een van de thema’s binnen de Ondernemersvisie 2020. Als woordvoerder Verkeer namens OKW èn het POVW is Albèrt de Goey daarom ook aangeschoven bij de gespreken van POVW met alle fracties. Belangrijk omdat deze fracties nu bezig zijn met hun partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen begin 2018. Daarnaast heeft OKW Stagiair Pascal Vonk de conclusies van zijn afstudeeropdracht gepresenteerd aan een grote groep zeer geïnteresseerde raads- en fractieleden. Aanvullend voerden Pascal, Albèrt en David een open, constructieve dialoog met de aanwezigen waarin veel kennis werd gedeeld. De werkgroep Verkeersvisie, waarin Albèrt en Pascal namens OKW en POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) vertegenwoordigd zijn, heeft een advies uitgebracht aan de gemeente raad, om deze groep ook verantwoordelijk te maken voor het uitwerken van een Verkeersstrategie. Uiteraard gebaseerd op de aangenomen Verkeersvisie. De gemeenteraad zal hierover medio januari 2018 besluiten.

Visie Middelland OKW is vanuit haar rol in het POVW betrokken bij de vorming van ideeën en voorwaarden voor de transformatie van Middelland naar een gemengd gebied. In november is door Rolf Verschure een 4e co-creatiesessie bijgewoond voor stakeholders. In deze sessie werd discussie gevoerd over de ambities en de spelregels om dit te realiseren. Hierbij is gesproken over de thema’s wonen, milieu, financiën en infrastructuur. De gemeente heeft een hoog ambitieniveau voor ogen. OKW juicht dit toe, maar vraagt zich af of het totaal van de spelregels in combinatie met het ambitieniveau niet te hoog gegrepen is. De gemeente erkend dit en heeft de handschoen opgepakt dit verder uit te werken.

Herstructurering en Schuifruimte 2017 is een mooi jaar geweest om voortgang te maken met het dossier herstructurering en schuifruimte. Met de gemeente is, via het POVW, prima samenwerkt en is gekomen tot een concept herstructureringsprogramma zoals eerder gemeld. Nu zijn wij in een fase aangekomen om de herstructurering concreter te maken en invulling te geven aan de herstructurering per bedrijventerrein. Welke maatregelen zijn er per terrein nodig om een duurzame verbetering te realiseren. OKW streeft hier naar een hoog ambitieniveau. De gemeente streeft ernaar begin 2018 het herstructureringsprogramma af te ronden. Wij blijven het proces van de tot standkoming van dit programma en de voorwaarden op de voet volgen.

 X

1

Attach Id ( 18267 ) not integer for post_thumbnail 18259

1

Attach Id ( 19725 ) not integer for post_thumbnail 19658

1

Attach Id ( 19969 ) not integer for post_thumbnail 19860

1

Attach Id ( 20615 ) not integer for post_thumbnail 20344

1

Attach Id ( 21013 ) not integer for post_thumbnail 20995