POVW Update

OKW POVW

POVW Update

OKW is onderdeel van het POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) Binnen dit platform werken we samen met de gemeente aan het economisch actieplan voor de gemeente Woerden. Hierbij voor u een korte update van de belangrijkste onderwerpen die daar op dit moment op de agenda staan;

De Verkeersvisie De Verkeersvisie Woerden 2030 is inmiddels aangenomen in de gemeenteraad. De POVW heeft door woordvoerder Albèrt de Goey laten weten dat wij graag betrokken blijven bij het verdere proces van uitwerking van de visie, dit aanbod is door de gemeente aangenomen en de eerste afspraak medio oktober staat in de agenda. Stagiair Pascal Vonk, die ook namens de OKW betrokken is bij de Verkeersvisie, is afgestudeerd tot Ingenieur Civiele Techniek (verkeers-deskundige). Zijn afstudeerproject: “Verkeersafwikkeling in Woerden” zullen we als OKW/POVW aan diverse stakeholders presenteren.

Tot onze verbazing heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar alléén de Westelijke Randweg! POVW heeft tijdens het inspreken in de commissievergadering duidelijk aangegeven dat ze het niet juist vindt om in dit traject van een totaalvisie er slechts een onderdeel uit te pakken en dit te onderzoeken. Omdat dit onderzoek één van de voorwaarden was voor het eerder dit jaar gesloten bestuursakkoord heeft de raad niets anders kunnen doen dan instemmen met het onderzoek.

Visie Middelland OKW is actief betrokken bij het vormgeven van ideeën rond de ontwikkelingen van Middelland vanuit haar rol in het POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden). Op 22 juni is de visie vastgesteld. Kort daarna is er een bureau aangesteld voor het opstellen van spelregels op diverse gebieden. In september is de raad geïnformeerd over de voortgang. De raad is tevreden over de gang van zaken en geeft de werkgroep aan op de juiste weg te zitten. Tevens heeft de raad aangegeven dat dit proces in december afgerond moet zijn. Er zijn nog een aantal zaken die spelen;

  • De gemeente heeft geen geld en geen grond en is dus afhankelijk van andere manieren om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling op gang komt.
  • Een aantal vraagstukken binnen de spelregels zijn heel complex, denk hierbij aan o.a. de parkeernorm, financiën etc.

Eind okt/begin november is er een volgende bijeenkomst van de klankbordgroep (Rolf Verschure vertegenwoordigt hier het POVW). Daarna is het van belang dat er een brede representatie is zodat meerdere partijen elkaar ontmoeten zodat in december de eerste initiatieven kunnen gaan lopen.

Schuifruimte Eerder informeerden wij u over het proces met bureau Doorakkers, welke de taak heeft gehad om de ruimtebehoefte in de gemeente Woerden te inventariseren. Daarnaast zijn de huidige bedrijventerreinen en de herstructureringsmogelijkheden in kaart gebracht. Inmiddels is er op 7 september in de raadsvergadering een rapport gepresenteerd wat aangeeft dat er een behoefte is aan ruimte in Woerden en dat het frictie percentage ongezond laag is. In dit traject heeft het POVW zeer nauw samengewerkt met de gemeente en met bureau Doorakkers, dit wordt door de lokale en de provinciale overheden zeer gewaardeerd! Dit heeft geresulteerd in een constructieve houding van de Provincie. Vooral de herstructurering lijkt het sleutelwoord voor extra ruimte. Dit moet nog voor het einde van dit jaar in de raad besproken en vastgesteld worden. Daarna pas kan er gesproken worden waar de nieuwe ruimte moet landen. Dit zal middenin de verkiezingstijd zijn. Wethouder Haring; ‘Dit proces is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en ondernemers! Dit wordt ook door de Provincie opgemerkt’.  

Werkgelegenheid, Ferm Werk  binnen het POVW is geconstateerd dat er een grote behoefte is aan duidelijkheid over de mogelijkheden van Ferm Werk voor ondernemers. In samenwerking met Ferm Werk, Gemeente Woerden en het POVW wordt er een duidelijke folder gemaakt. Deze ontvangt u binnenkort per mail. Statushouders POVW is nauw betrokken bij het onderwerp ‘werkgelegenheid voor statushouders’. Samen met Ferm Werk, gemeente Woerden en een externe projectleider heeft het POVW overleg over de mogelijkheden én soms onmogelijkheden om statushouders in dienst te nemen. Het is goed dat het bedrijfsleven en overheid hierover met elkaar in contact zijn en zo de punten kunnen bespreken waar ondernemers tegenaan lopen, zoals o.a. taalonderwijs, verwachtingenmanagement, veiligheidscursussen e.d. Belangrijk is dat er vanuit de gemeente actie wordt ondernomen om werkgevers in de gelegenheid te stellen werkplekken te creëren.

Heeft u vragen over deze bovenstaande onderwerpen? Neem gerust contact met ons op!

 X