POVW Update

OKW POVW

POVW Update

OKW is onderdeel van het POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) Binnen dit platform werken we samen met de gemeente aan het economisch actieplan voor de gemeente Woerden. Hierbij voor u een korte update van de belangrijkste onderwerpen die daar op dit moment op de agenda staan;

Inspiratiedocument ‘Visie voor Woerden 2030’

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier zijn de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de gemeente Woerden actief bezig om te komen tot een inspirerende visie op de toekomst van (ondernemend) Woerden. Met als doel dat bestuurders, ondernemers en andere partijen in de gemeente Woerden tijdig kunnen inspelen op de kansen en bedreigingen en zo met elkaar werken aan een vitale economie en samenleving voor de inwoners en bedrijven.

We willen een (globale) toekomstvisie opleveren die als input kan fungeren voor gemeentelijke verkiezingsprogramma’s en als inspiratie- en praatstuk voor diverse stakeholders in Woerden, Kamerik, Harmelen en Zegveld. De focus ligt hierbij op de thema’s werkgelegenheid/ bedrijvigheid, winkelen, wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Voor het vertalen van een Visie voor Woerden 2030 is een professioneel bureau geselecteerd. We streven ernaar dit inspiratiedocument eind juni aan u te kunnen presenteren.

 De Verkeersvisie 

Momenteel wordt er door de werkgroep gewerkt aan de afronding van de Verkeersvisie Woerden 2030. We hebben afgesproken om, voor de presentatie aan de Wethouder en de Gemeenteraad, geen inhoudelijke uitspraken te doen. Wel kunnen wij u vertellen dat er door de werkgroep intensief en zeer uitgebreid is gediscussieerd hoe het verkeer in èn om de gemeente Woerden èn haar kernen toekomstbestendig vorm moet worden gegeven.

Vanuit een groot aantal belangengroepen (dorpskernen, wijkplatforms, agrariërs, veiligheidsdiensten èn de ondernemersverenigingen) zijn alle zienswijzen en belangen ingebracht, toegelicht en gewogen. Op 16 mei gaan we de laatste discussieronde in. Indien een overgrote meerderheid kan instemmen met het eindproduct wordt de Visie eind mei aangeboden aan de Wethouder.

Medio juni wordt het stuk besproken met de Gemeenteraad.

Visie Middelland

OKW is actief betrokken bij het vormgeven van ideeën rond de ontwikkelingen van Middelland vanuit haar rol in het POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden).

Het proces van het tot stand komen van een visie is lastig daar sprake is van algemene en individuele belangen. Hierbij moeten we de lange termijn niet uit het oog verliezen en ons eerst de vraag stellen ‘waar willen we als Woerden met het ruimtevraagstuk naar toe’?

OKW onderschrijft het overschot aan kantoorruimte op dit moment en uit de studies die gedaan zijn blijkt ook komende jaren sprake te zijn van een overschot. Echter bedrijfsruimte is niet beschikbaar. De provincie staat maar een beperkte uitbreiding van de hoeveelheid hectare bedrijfsterrein toe. OKW heeft aandacht gevraagd om bij opmaken van een visie voor Middelland de behoefte aan bedrijfsterrein voor bijvoorbeeld de maakindustrie niet uit het oog te verliezen.

 X