Barwoutswaarder

Barwoutswaarder

Graag brengt de gemeente Woerden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder en de werksessies die daarvoor lopen om tot gedragen plannen te komen.

Duurzaamheid
De duurzaamheidstafel is twee keer bij elkaar geweest. Het toekomstbestendig maken en waardevast houden van hun bedrijf bleek voor aanwezige ondernemers de inspiratie voor verduurzaming. Op basis van de eerste sessie is een praatstuk gemaakt om tot een actieplan duurzaamheid voor Barwoutswaarder te komen. In de tweede sessie is een uitwerkingsslag gemaakt. We kijken naar acties op het gebied van energie, zoals gezamenlijke energieopwekking, benutting van daken en inkoop van Ledverlichting, naar acties op het gebied van afval, zoals gescheiden ophalen en betere recycling, en wij kijken naar de mogelijkheden voor elektrisch rijden. In de volgende sessie gaan we de eerste ideeën verder uitwerken.

Economie
Bij de economietafel stond het gewenste economisch profiel van Barwoutswaarder centraal. Dat wordt de bouwsteen voor een nieuw bestemmings- of omgevingsplan dat bepaalt welke functies op welke plaats zijn toegestaan en op welke manier percelen mogen worden bebouwd. Het geeft kaders voor de herinrichting van de openbare ruimte en wordt daarmee richtinggevend voor de herstructurering. In de eerste sessie ging het over de relatie tussen de bedrijfsomgeving en het functiegebruik. In hoeverre gaan wonen en bedrijfsmatige activiteiten samen? Is er plaats voor sportscholen, supermarkten en horeca op het bedrijventerrein? Welke effecten heeft het toestaan van nieuwe functies op de openbare ruimte? In de volgende werksessie willen we het gewenste economisch profiel verder uitwerken. Welke functies versterken elkaar en welke kunnen beter worden geweerd? Is het bedrijventerrein op te delen in zones waarbinnen een bepaald functiegebruik is toegestaan? Hoe verhoudt Barwoutswaarder zich tot de andere bedrijventerreinen in de gemeente Woerden?

Ruimtelijke kwaliteit
De eerste werksessie ruimtelijke kwaliteit stond in het teken van verdiepen van de knelpunten die ondernemers ervaren in de openbare ruimte en de ruimtelijke structuur. Daarbij werd de rommel in de openbare ruimte vaak genoemd en hebben we gediscussieerd over de mogelijkheden van de gemeente om hierop te handhaven. We hebben afgesproken met een pinpoint aanpak drie plekken op het bedrijventerrein onder de loep te nemen en een schetsplan te maken hoe we daar met herinrichting verbetering kunnen bereiken. Dat gaan we bespreken in de volgende werksessie op 17 december.

Schuifruimte
Doorstroming van bedrijven die uit hun pand (en buitenruimte) groeien naar een nieuwe locatie vinden we erg belangrijk om de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein te kunnen verbeteren. We kunnen dan afspraken maken over de achterlaatlocaties. Daarom werkt de gemeente aan het plan om schuifruimte te realiseren: een nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijven die willen doorstromen. We verwachten daar binnenkort nieuwe stappen in te melden.

Deelname
Mocht u nog willen deelnemen aan een tafel of werksessie ook al heeft u zich daar nog niet voor opgegeven, dan kan dat. De economietafel zoekt nog enkele ondernemers met goede ideeën en een duidelijke mening. Bel Reinard van Doggenaar (0645778060) of Ingrid Baggen (0625723546) of stuur een reply op deze mail en vermeld waar uw interesse naar uitgaat. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij die natuurlijk graag.X