Broodje kaas overleg met Provincie Utrecht

Broodje kaas overleg met Provincie Utrecht

Donderdag 22 november heeft het OKW bestuur samen met het college van B&W en de afdeling E/Z van de gemeente Woerden een informeel ‘Broodje Kaas Overleg’ gehad met de Provincie Utrecht. In het Woerdense Kaaspakhuis op de Emmakade spraken David Verweij, Rolf Verschure en Thorgerd van Veldhuijzen met gedeputeerde Pim van den Berg, Henriëtte ten Berge (onderwijs), Henk Strubbe (verkeer) en Ron Snel (economie) over de belangrijke dossiers voor Woerden;

Herstructurering en extra bedrijventerreinen
Woerdense bedrijven hebben dringend behoefte aan minimaal 9.5 ha schuifruimte. Om dat te kunnen realiseren heeft de provincie de eis gesteld bestaande en verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. Inmiddels zijn de ondernemersverenigingen en de gemeente Woerden vergevorderd met een herstructureringsplan. Wat we nodig hebben, is duidelijkheid over mogelijke nieuwe locaties. Ondernemers met een ruimtevraag die niet op de bestaande terreinen kunnen uitbreiden en niet weten wat de mogelijkheden zijn, dreigen Woerden te verlaten. Er is snelheid geboden op dit totale dossier!

Goede infrastructuur
Gemeente Woerden heeft, in samenwerking met o.a. ondernemersverenigingen, een Verkeersvisie 2030 opgesteld. Een van de punten daarin is dat Woerden een goede randwegstructuur nodig heeft! Welke mogelijkheden biedt de Provincie in een goede randwegstructuur? Over een aantal jaren zit de stad Utrecht op slot! Woerden kan, door een transferium en een extra NS station in Woerden West, een groot deel van het verkeer dat via de A12 naar de stad Utrecht gaat opvangen.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs – arbeidsmarkt
In Woerden en omgeving bevinden zich veel, hoogwaardige maakbedrijven in de industrie, elektrotechniek en bouw. Deze bedrijven kampen met een tekort aan technisch geschoold personeel. Daarom heeft het bedrijfsleven het Woerdens Techniek Talent (WTT) in het leven geroepen. Jarenlang is er geïnvesteerd in het enthousiasmeren van basisschool- en VMBO leerlingen voor een beroep in de techniek. Het ontbreekt nu echter aan voldoende technisch onderwijs. Het WTT wil graag een regionale Tech Campus opzetten, het bedrijfsleven is bereid hieraan mee te werken! Hoe kunt u als overheid ons hierbij helpen?

Woonruimte voor medewerkers
Naast de transformatie van bedrijventerrein Middelland Noord naar wonen, waar we als OKW nauw bij betrokken zijn, is er in Woerden behoefte aan versnelde bouw van betaalbare woningen voor medewerkers en arbeidsmigranten. Provincie Utrecht voorziet dat nieuwe woningen vooral in de klein stedelijke gebieden gerealiseerd moeten worden. Juist in klein stedelijke gebieden is het grootste verschil zichtbaar tussen wat er volgens de plannen gerealiseerd moet worden, en wat er feitelijk gerealiseerd wordt c.q. gepland is. Hoe lossen we dit op?

Energietransitie
Een belangrijk onderwerp waarin de ambities hoog zijn en dat is goed! We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een leefbare wereld voor volgende generaties. Wij zijn van mening dat de energietransitie economisch verantwoord en haalbaar moet zijn. Hoe gaat de provincie de energietransitie stimuleren en ondersteunen?

Het was een bijzonder open en constructief overleg waarbij met de Provincie ook de rol van Woerden in relatie tot de stad Utrecht is besproken. In de toekomst kan Woerden een belangrijke rol spelen in het opvangen van de woningtekorten en de bereikbaarheid van de stad Utrecht. Deze ontwikkelingen bieden Woerden grote mogelijkheden voor de toekomst.

 X