Ontwikkelingen Verkeer & Bedrijfsruimte

Ontwikkelingen Verkeer & Bedrijfsruimte

Binnen Woerden zijn er diverse ontwikkelingen die invloed hebben op ondernemend Woerden.

Verkeer Er is sprake van een 4-tal locaties voor een brug over de Rijn. Welke keuze het wordt is aan de politiek. OKW/POVW heeft haar deelname aan het participatie traject gestopt. Reden hiervoor is dat de verkeerstechnische gevolgen van de te maken keuzes niet aansluiten bij de eerder door de raad, met medewerking van de OKW, aangenomen Verkeersvisie. Daarnaast wordt de brug niet aangelegd vanuit een visie voor de toekomst van Woerden. Dit samen maakt dat participatie in de werkgroep voor de brug over de Rijn ging knellen. Met wethouder Noorthoek is afgesproken dat wij elkaar blijven informeren over de voortgang van het project en hierbij zullen wij gevraagd en ongevraagd onze visie geven. Let wel, OKW/POVW is niet principieel voor of tegen een brug, maar vind dat de brug in- en aangepast moet worden aan de infrastructurele ontwikkeling van de stad. Tevens hebben wij de gemeente gevraagd, gezien de ontwikkeling van de woningbouw locaties in Woerden Oost, aandacht te geven aan de ontsluiting van dit deel van Woerden.

Herstructurering en schuifruimte De besprekingen die we hierover met de gemeente hebben zijn constructief, hoewel er al enige tijd zichtbaar weinig te melden is. Wel is duidelijk dat de keuze van de bruglocatie gevolgen heeft voor de aanpak van de herstructurering. De gepresenteerde onderbouwing van de bruglocatie staat haaks op de economische visie en analyse die gemaakt is voor de herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het projectteam van de gemeente heeft aangeven dat zij op dit moment hard bezig is, achter te schermen, scenario’s uit te denken gebaseerd op de bruglocaties. Hiermee staat de ontwikkeling dan ook niet stil. OKW blijft met het projectteam in gesprek om de herstructurering gaande te houden. De schuifruimte en locatie bepaling staat niet stil. De provincie heeft aangegeven dat zij de weg die is ingeslagen toejuicht. Dit geeft hoop op de toewijzing van de schuifruimte die hard nodig is.

Transformatie naar woningbouw In het project ontwikkeling Middelland en ook in het voorstel voor de Rembrandtbrug wordt gesproken over het anders bestemmen van bedrijfsterrein. Wij hebben aangegeven dat als de keuze valt op binnenstedelijke ontwikkelingen er op een andere locatie binnen Woerden bedrijfsterrein beschikbaar moet komen. Dit is noodzakelijk om bedrijven te verplaatsen en ook om uit te breiden zodat inwoners in de stad een baan kunnen vinden. Kortom binnenstedelijk bouwen leidt tot het voorzien van bedrijfslocaties aan de buitenranden van de stad.

Wij blijven met de gemeente over deze onderwerpen in gesprek. Ziet u nog ontwikkelingen en kansen die wij met de gemeente kunnen bespreken? Wij horen het graag!

 X